top of page
Image by Annie Spratt

REGULAMIN

Regulamin odbywania zajęć indywidualnych. 


1. Dominika Kędra prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Polemika Dominika Kędra w Zagórzu, przy ul. Widokowej 28, zwana dalej lektorem/nauczycielem/trenerem* oświadcza, iż posiada wiedzę i kompetencje potrzebne do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, rosyjskiego i polskiego jako obcego.


2. Zajęcia odbywają się on- line w ustalonych z uczniem godzinach. 


3. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w dniach i godzinach indywidualnie ustalonych z klientem.


4. Klient zobowiązuje się do ustalenia z lektorem/nauczycielem/trenerem harmonogramu zajęć na najbliższy miesiąc kalendarzowy, z tym że:

- w przypadku nowego ucznia - na pierwszych zajęciach;

- w przypadku uczniów już uczęszczających na kurs - najpóźniej na ostatnich zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym.


5. W razie zadeklarowania ilości zajęć w danym miesiącu, klient zobowiązuje się uiścić opłatę za zadeklarowane zajęcia.

5.1. Opłata powinna być uiszczona na rachunek bankowy: Pekao S.A

04 1240 1792 1111 0011 0399 3251 , w terminie do 10 dnia miesiąca, na który klient zadeklarował chęć uczestnictwa w zajęciach.

5.2. W razie nie uiszczenia opłaty do dnia 15 danego miesiąca, zajęcia po tej dacie nie odbędą się.

5.3 W sytuacji opisanej w punkcie 5.2. lektor/nauczyciel/trener zastrzega sobie prawo prowadzenia zajęć w tym terminie z innym klientem.

5.3 W przypadku, kiedy pierwsze zajęcia z nowym uczniem wypadają po 10 dniu miesiąca, słuchacz zobowiązany jest do opłaty za zadeklarowane zajęcia w danym miesiącu, do końca tygodnia, w którym odbyły się pierwsze zajęcia.


6. W razie niezrealizowania zajęć w ustalonym terminie z winy lektora/nauczyciela/trenera, zobowiązuje się on do odrobienia tych zajęć w najbliższym możliwym terminie, uwzględniając preferencje godzinowe klienta, chyba że w tym czasie będą się odbywały inne zajęcia.

6.1. Jeżeli w przypadku opisanym w punkcie 6 nie uda się ustalić wspólnie z klientem dogodnego terminu do odrobienia zajęć, lektor/nauczyciel/trener zobowiązuje się zwrócić klientowi opłatę za zajęcia, które nie odbyły się z winy lektora/nauczyciela/trenera.


7. W celu zapewnienia efektywności prowadzonych zajęć klient zobowiązuje się do poinformowania lektora/nauczyciela/trenera najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami, o zamiarze ich odwołania.

7.1. W przypadku odwołania zajęć w sytuacji opisanej w punkcie 7, zajęcia zostaną odrobione w uzgodnionym przez lektora/nauczyciela/trenera i klienta terminie.

7.2. W razie niepoinformowania przez klienta o zamiarze odwołania zajęć w ciągu 24 godzin przed ich planowym odbyciem, zajęcia traktowane są jako zrealizowane, a klientowi nie przysługuje prawo odrobienia zajęć ani zwrot zapłaconej kwoty.


8. Jeżeli ilość odwołań przekroczy 50 % zadeklarowanych zajęć w miesiącu przez dwa/trzy* kolejne miesiące, lektor/nauczyciel/trener zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy z klientem.


9. Klient może zrezygnować z zajęć w każdym miesiącu z zastrzeżeniem tygodniowego/dwutygodniowego/miesięcznego* okresu wypowiedzenia.

Kontakt
Regulamin: Usługi
bottom of page